Firefighter Challenge

Zasady przeprowadzania konkurencji Firefighter Challenge.

 

Porządek biegów

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników. Przydział torów (1,2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym stroju w wyznaczonej strefie przedstartowej na 20 minut przed startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani.

 

Sprzęt i wyposażenie osobiste

Sprzęt OUO są zapewnione przez organizatora i muszą być ubrane przez wszystkich zawodników.

Wszyscy zawodnicy występują we własnym sprzęcie ochrony indywidualnej. Strażacy startują umundurowani w ubrania bojowe (hełmy – do pożarów wewnętrznych, buty i rękawice), które spełniają europejską normę EN 469 .Buty bojowe muszą posiadać metalowe noski i być wodoodporne. Rękawice muszą być przeznaczone do działań gaśniczychi posiadać potwierdzającą to metkę. Sędziowie mogą kontrolować sprzęt zawodników podczas zawodów. Ich decyzje w zakresie możliwości wykorzystania danego sprzętu w zawodach są ostateczne. W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju.

W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji - ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów.

Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu.

 

Start

Przed startem sędzia wydaję komendę „Na miejsca”. Następnie sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Zawodnicy nie stosujący się do komend sędziego startowego mogą zostać zdyskwalifikowani. Dopuszczalny jest jeden falstart. Drugi falstart jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 

Etap 1 :: Wnoszenie węża na wysokość

Konkurencja rozpoczyna się przy podstawie wieży. Pakiet węży o wadze 20 kg nie może być dotykany przed rozpoczęciem konkurencji. Pakiet może być niesiony przez zawodnika w dowolny sposób. Należy umieścić go w wyznaczonym pojemniku na szczycie wieży w taki sposób aby nie dotykał podestu ostatniej kondygnacji. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim Pakiet odcinków zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki, zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie odcinków na wieżę). Za złamanie tych zasady zostaje przyznana 2-sekundowa kara. Pakiet odcinków nie może służyć jako stopień. Złamanie tej zasady obciążone jest 10s karą. Wniesiony pakiet musi pozostać na podeście ostatniej kondygnacji, jeżeli odcinki spadną z wieży zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Podczas wchodzenia i schodzenia z wieży zawodnik może pomagać sobie poręczami. Podczas wchodzenia zawodnik może pokonywać kilka stopni na raz.

 

Etap 2 :: Wciąganie pakietu węży

W tej konkurencji zawodnik wciąga zawieszony na linie pakiet węży o wadze 20 kg. Zawodnik musi stać obiema nogami na platformie podczas wciągania węża. Za niewłaściwe umieszczenie nóg na platformie dolicza się 10s kary. Konkurencja jest zaliczona gdy pakiet zostanie wciągnięty na szczyt wieży i umieszczony w pojemniku. Podczas wciągania, upuszczenie pakiety na odległość większą niż jedna kondygnacja skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Pakiet należy umieścić w pojemniku w taki sposób aby nie dotykał podestu kondygnacji. Za niezachowanie tej zasady zostaje przyznana 2-sekundowa kara. Po wciągnięciu pakiet nie może opuścić podestu ostatniej kondygnacji.Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Upadek z wieży, sturlanie się pakietu po schodach bądź przeszkodzenie drugiemu zawodnikowi skutkuje dyskwalifikacją. Zawodnik jest zobowiązany do ukończenia tej konkurencji w czasie poniżej 3 minut, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowany. Podczas schodzenia z wieży zawodnik musi stanąć na każdym stopniu. Każdorazowo za pominięcie stopnia zostaje przyznana 2-sekundowa kara.

 

Etap 3 :: Młot

Podczas konkurencji wykorzystane jest specjalnie przygotowane urządzenie symulacji używania młota. Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1,6m obciążenie (75kg) po wyznaczonym poziomym torze. Podczas wykonywania konkurencji zawodnik musi mieć postawione obie nogi na dwóch podestach. Niedozwolone jest przesuwanie ciężaru w inny sposób (przesuwanie, przeciąganie,pchanie) niż przez uderzenia młota. Zawodnik może uderzać tylko w przednią część obciążenia. Rączka młota w żadnym momencie nie może dotknąć obciążenia. Za pierwsze złamanie tej zasady kara nie zostaje przyznana, każde kolejne skutkuje 5-sekundową karą. Jeżeli zawodnik zakończy konkurencje zanim obciążenie dotrze do końca toru, za każe brakujące 2cm zostają przyznane 2 sekundy kary. Po zakończeniu konkurencji młot musi zostać odłożony na wyznaczoną matę. Ułożenie młota uznaje się za poprawne jeżeli jakakolwiek część młota znajduje się na macie. Za złamanie tej zasady przyznawana jest 2-sekundowa kara. Nadepnięcie na poziomy tor, po którym porusza się ciężar skutkuje natychmiastową dysfalifikacją.

 

Etap 4 :: Slalom i podawanie wody

Zawodnik ma za zadanie pokonanie slalomu bez ominięcia bądź przewrócenia któregokolwiek z pachołków. Za każdy przewrócony bądź ominięty pachołek przyznawana jest 5-sekundowa kara. Następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie gdy prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony do strącenia cel. Następnie zamyka prądownicę i odkłada prądownice na ziemię.

Kary:

  • niedociągnięcie linii na wyznaczoną odległość skutkuje przyznaniem 10 sekund,
  • podanie prądu wody zanim prądownica przekroczy drzwi wahadłowe 2 sekundy,
  • nie strącenie wyznaczonego celu 10 sekund,
  • jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta – 2 sekundy kary (Jeżeli prądownica zostanie poprawnie zamknięta a jej otwarcie nastąpi po odłożeniu żadna kara nie zostanie przyznana i zawodnik może przejść do następnej konkurencji).

  

Konkurencja 5:: Ewakuacja poszkodowanego

W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie podniesienie i przeciągnięcie manekina 80kg tyłem na dystansie ok 30m. Nie jest dozwolone niesienie manekina. Zawodnik nie może ciągnąć manekina za jego ubranie lub kończyny. Czas zostaje zatrzymany gdy zawodnik wraz z całym manekinem przekroczy linie mety. Pięty manekina muszą przekroczyć linię mety. Każdy kontakt z drugim zawodnikiem skutkuje dyskfalifikacją. Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji jeżeli uzna że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji jak tylko wypuszczenie go przez wyprostowanie łokci .

 

Kary :

  • przekroczenie wyznaczonego toru – 5 sekund
  • jakikolwiek kontakt z innym zawodnikiem skutkuje dyskwalifikacją
  • niedopuszczalne rzucanie manekina – dyskwalifikacja

 

Zakończenie zadania

Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny za ukończenie zadania. Nikt poza sędzią nie ma prawa instruowania zawodnika co do przebiegu konkurencji podczas ich trwania. W rzadkich przypadkach, gdy z powodu niepotrzebnej interwencji sędziów, możliwe jest odliczenie straconego w ten sposób czasu bądź umożliwienie zawodnikowi powtórnego podejścia do biegu. Wszyscy zawodnicy muszą ukończyć bieg w czasie poniżej 5minut, w przeciwnym wypadku zostaną zdyskwalifikowani.