FireFit Championships Europe TORUŃ

Poniższe informacje dotyczą Mistrzostw 2022

Strona wkrótce zostanie zaktualizowana

W międzyczasie zapraszamy na nasz profil Facebook

O FireFit

The FireFit Champoinships(zwane dalej FireFit) to strażacka rywalizacja oparta o zadania wykonywane przez strażaków podczas codziennej służby zarówno podczas miejscowych zagrożeń, pożarów jak i zajęć doskonalenia zawodowego w tym jakże ważnego przygotowania fizycznego.

 

Podstawową ideą przyświecającą rywalizacji jest szeroko pojęta sprawność strażaków. Podczas pierwszych startów zawodnicy doświadczają ekstremalnego wysiłku i wiedzą, że bez odpowiedniego przygotowania fizycznego i mentalnego współzawodnictwo jest niemożliwe. Zadania wykonywane są w pełnym umundurowaniu bojowym z podłączonymi aparatami OUO, a do tego dochodzi presja czasu.

 

O Nas
O Nas

Bez względu na to czy startujesz indywidualnie, w tandemie, sztafecie, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, stary czy młody zawsze stajesz do walki ramię w ramię z przeciwnikiem z toru obok. Nawet jeśli nie znajdujesz się na szczycie listy wyników to zawsze możesz wygrać mały pojedynek i zawieść do domu zwycięstwo. Dlatego listy startowe są tak układane, aby zawodnicy o podobnych osiągnięciach rywalizowali ze sobą.

 

Celem ogranizacji Mistrzostw jest między innymi:

 • Podniesienie sprawności fizycznej strażaków,
 • Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz zawodu strażaka.

 

 

Program Mistrzostw

Dzień 1 | 10.06.2022

09:00 Rozpoczęcie pracy biura mistrzostw. Potwierdzenie przybycia, odbiór pakietów startowych

10:00 Rozpoczęcie startów indywidualnych

14:00 Ceremonia otwarcia Mistrzostw

18:00 Zakończenie startów indywidualnych

Dzień 2 | 11.06.2022

10:00 Tandemy

13:00 Sztafety

16:00 Ceremonia zakończenia Mistrzostw

WAŻNA INFORMACJA

Godziny rozpoczęcia/zakończenia podane powyżej są tylko orientacyjnie. Wzorem lat ubiegłych należy na bieżąco śledzić listę startową i dostosowywać się do numerów startowych. Zobawiązująca jest jedynie godzina rozpoczęcia każdego dnia oraz godzina uroczystej ceremonii zakończenia mistrzostw.

Regulamin Mistrzostw

Udział w zawodach

Prawo do startu w Mistrzostwach przysługuje strażakom, którzy przejdą pozytywnie proces weryfikacji zgłoszenia u organizatora i posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych lub aktualne zaświadczenie lekarskie z okresowych profilaktycznych badań lekarskich (kopia potwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP lub inną upoważnioną osobę).

 

Umundurowanie

W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe, hełmy, buty i rękawice, które spełniają europejską normę EN 469 (przyłbice i kominiarki nie są wymagane). W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju.

 

Modyfikacje w postaci oklejania sprzętu ochrony indywidualnej taśmami klejącymi, plastrami, itp. są zabronione. Umundurowanie musi być odpowiednio dopasowane tak, aby zakrywało miejsca podlegające ochronie (za wyjątkiem części chronionej przez kominiarkę).

 

Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu.

 

W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji.

 

Weryfikacji sprzętu własnego zawodników lub drużyny/sztafety/tandemu dokonuje się wyrywkowo na każde żądanie zespołu sędziowskiego. Nieudostęnienie sprzętu do weryfikacji może skutkować dyskwalifikacją.

 

Klasyfikacja

Wynikiem danego zawodnika/sztafety/tandemu jest suma czasu uzyskanego podczas biegu oraz sekund karnych przyznanych przez sędziego torowego. Pierwsze miejsce zajmie osoba/sztafeta/tandem, który wykona zadanie z najlepszym wynikiem.

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej zawodników, wyższe miejsce zajmuje zawodnik starszy.

 

Klasyfikacja drużynowa

Pierwsze miejsce zajmie drużyna, w której suma wyników 3 najlepszych zawodników będzie najniższa. Jeśli drużyna posiada więcej niż 5 zawodników kolejni zawodnicy również są klasyfikowani, jako drużyna, wg osiągniętych wyników. Przynależność do określonej drużyny każdy zawodnik deklaruje w formularzu rejestracyjnym i nie ma możliwości późniejszej zmiany drużyny. W tej klasyfikacji nie uwzględniane są kategorie wiekowe. Do jednej drużyny zakwalifikowani są zawodnicy, którzy podczas rejestracji podadzą identyczną nazwę drużyny.

 

O przynależności do drużyny decyduje:

 • w przypadku strażaków Państwowej Straży Pożarnej - miejsce pełnienia służby – Komenda Powiatowa, Komenda Miejska, Komenda Wojewódzka, Komenda Główna, szkoły PSP inne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej,
 • w przypadku emerytów PSP - miejsce zamieszkania,
 • w przypadku strażaków OSP - jednostka OSP, której strażak OSP jest członkiem; dopuszcza się zgłaszanie drużyn OSP łączonych w przypadku, gdy zgłaszającym jest odpowiednio zarząd powiatowy lub wojewódzki, musi to jednak być odpowiednio ujęte w zgłoszeniu,
 • w przypadku drużyn zagranicznych - nazwa drużyny podana w zgłoszeniu rejestracyjnym.

 

W przypadku zgłaszania sztafet i tandemów wszyscy zawodnicy w ramach sztafety/tandemu muszą należeć do tej samej drużyny. Oznacza to, że muszą być strażakami tej samej jednostki organizacyjnej. Wyjątkiem od tej zasady są wszystkie kategorie Mixed.

 

Indywidualna

 • Open M - open mężczyźni
 • Open W - open kobiety
 • Over 40 W - powyżej 40 lat kobiety
 • Over 40 M - powyżej 40 lat mężczyźni
 • Over 45 M - powyżej 45 lat mężczyźni
 • Over 50 M - powyżej 50 lat mężczyźni
 • Over 55 M - powyżej 55 lat mężczyźni
 • Over 60 M - powyżej 60 lat mężczyźni

Tandemy (FireFit X3 Relay)

 • Open M - open mężczyźni
 • Open W - open kobiety
 • Over 40 - obaj zawodnicy powyżej 40 lat
 • Over 50 - obaj zawodnicy powyżej 50 lat
 • Mixed - mieszany - kobieta i mężczyzna

Sztafety

 • Open M - open mężczyźni
 • Open W - open kobiety
 • Over 40 - wszyscy zawodnicy powyżej 40 lat
 • Over 50 - wszyscy zawodnicy powyżej 50 lat
 • Mixed - mieszana - kobiety i mężczyźni

 

Minimum zawodników, żeby dana kategoria została utworzona to 5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników z danej kategorii wiekowej kategorie decyzją organizatora mogą być połączone, co zostanie jasno ogłoszone przed rozpoczęciem startów. W zależności od liczby zgłoszeń organizator może ustalić inne kategorie wiekowe, jednak musi je podać przed rozpoczęciem zawodów.

 

Inne

Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego zapewnia ogranizator.

 

Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Przydział torów jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się w pełnym umundurowaniu, w wyznaczonej strefie przedstartowej, na 20 minut przed startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani. Organizator zawodów w uzasadnionych przypadkach ma prawo do korygowania kolejności startów zawodników.

 

Podczas Mistrzostw należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej, w tym kluczowych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania dystansu społecznego.

 

 

Start indywidualny

Start indywidualny odbywa się z podłączonym aparatem ochrony układu oddechowego.

Zadanie 1: Wejście na wieżę z pakietem wężowym (Stair Climb)

Pierwszym zadaniem jest wejście na wieżę z pakietem wężowym (High Rise Pack) ważącym 19 kg. Pakiet ten należy wnosić trzymając na “zewnętrznym” ramieniu. Po wniesieniu musi być w całości umieszczony w przeznaczonym do tego pojemniku na szczycie wieży. Wąż musi pozostać na platformie (po odłożeniu nie może spaść), w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Podczas wejścia trzeba używać poręczy i można pokonywać kilka stopni jednocześnie. Podczas zejścia trzeba korzystać z poręczy i pokonać wszystkie stopnie. Pominięcie stopnia będzie skutkowało 2 sekundową karą za każdy pominięty stopień.

Zadanie 2: Wciąganie pakietu wężowego (Hose Hoist)

Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg pakietu wężowego przy pomocy liny o średnicy ok 15 mm. Wciągnięty na szczyt wieży pakiet należy umieścić w specjalnym pojemniku. W przypadku spadnięcia pakietu z platformy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Nie można podnosić ponownie pakietu, który spadł z wieży

Zadanie 3: Wejście siłowe (Forcible Entry)

Zadanie polega na przesunięciu ciężaru przy pomocy 4 kg młota. Ciężar należy przesunąć do momentu zobaczenia na suwnicy naklejki oznaczającej zakończenie zadania. Po przesunięciu należy odłożyć młot tak, żeby znajdował się na wyznaczonym obszarze o wymiarach 1.2 x 1.2 metra.

Zadanie 4: Bieg i przeciąganie węża (Run and Hose Advance)

Zadaniem jest jak najszybsze przebiegnięcie lub przejście slalomu na dystansie 42.5 m. Po ukończeniu slalomu należy chwycić prądownicę i przeciągnąć napełniony odcinek węża na odległość 22.8 m. Po przekroczeniu bramki ustawionej na 22.8 m należy otworzyć prądownicę i przy pomocy strumienia wody strącić cel. Następnie należy zamknąć prądownicę i odłożyć na ziemię. W przypadku niezamknięcia prądownicy należy wrócić i ją zamknąć.

Zadanie 5: Ratowanie poszkodowanego (Victim Rescue)

W zadaniu należy przeciągnąć tyłem manekina o wadze 80 kg na dystansie 30 m. Niesienie manekina na rękach lub przez ramię jest niedozwolone. Nie można trzymać manekina za ubranie, kończyny czy elementy wyposażenia. Czas zostaje zatrzymany gdy zawodnik i manekin przekroczą linię mety. Stopy manekina muszą w całości przekroczyć linię mety

Tandem (FireFit Tech2)

Zadanie 1: Aparat OUO (Air Pack)

Zawodnik w pełnym umundurowaniu bojowym zakłada aparat OUO. Podniesienie aparatu z wyznaczonej strefy możliwe jest dopiero po sygnale startu od sędziego startowego. Pasy ramieniowe i biodrowy muszą być w pełni zabezpieczone przed wbiegnięciem na schody wieży. Aparat przygotowany jest w ten sam sposób dla wszystkich zawodników. Wszystkie pasy są poluzowane a aparat leży butlą do góry.Wszystkie paski muszą być dopasowane po założeniu aparatu.

Zadanie 2: Bieg po schodach(Stair Climb)

Po kompletnym założeniu aparatu bieg na wieżę trzymając obie ręce na poręczach. WBIEGA SIĘ BEZ PAKIETU WĘŻOWEGO !!!

Zadanie 3: Wciąganie pakietu wężowego (Hose Hoist)

Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg pakietu wężowego przy pomocy liny o średnicy ok 15 mm. Wciągnięty na szczyt wieży pakiet należy umieścić w specjalnym pojemniku. W przypadku spadnięcia pakietu z platformy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Nie można podnosić ponownie pakietu, który spadł z wieży.

Zadanie 4: Zejście z wieży (Descending the Tower)

ZZadanie polega na zejściu z wieży. Podczas zejścia należy trzymać się poręczy obiema rękami oraz pokonać wszystkie stopnie.

Zadanie 5: Wejście siłowe (Forcible Entry)

Zadanie polega na przesunięciu ciężaru przy pomocy 4 kg młota. Ciężar należy przesunąć do momentu zobaczenia na suwnicy naklejki oznaczającej zakończenie zadania. Po przesunięciu należy odłożyć młot tak, żeby znajdował się na wyznaczonym obszarze o wymiarach 1.2 x 1.2 metra.

Zadanie 6: Wymiana aparatu OUO (Air Pak change)

Zadanie polega na wymianie butli aparatu OUO. Zawodnik nr 2 ma na sobie założony aparat OUO (bez butli) i czeka na zawodnika nr 1 w wyznaczonej strefie. Zawodnik nr 2 wyjmuje butlę z aparatu Zawodnika nr 1 i podaję ją zawodnikowi nr 1, który instaluje butlę w aparacie OUO Zawodnika nr 2 upewniając się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona. W tym momencie Zawodnik nr 2 może kontynuować konkurencję.

W dzień startów indywidualnych będzie możliwe przetrenowanie wymiany butli w aparatach OUO.

Zadanie 7: Bieg (Run)

Zadaniem jest jak najszybsze przebiegnięcie lub przejście slalomu na dystansie 42.5 m do napełnionej linii wężowej zakończonej prądownicą.

Zadanie 8: Przeciąganie węża (Hose Advance)

Po ukończeniu slalomu należy chwycić prądownicę i przeciągnąć napełniony odcinek węża na odległość 22.8 m. Po przekroczeniu bramki ustawionej na 22.8 m należy otworzyć prądownicę i przy pomocy strumienia wody strącić cel. Następnie należy zamknąć prądownicę i odłożyć na ziemię. W przypadku niezamknięcia prądownicy należy wrócić i ją zamknąć.

Zadanie 9: Ratowanie poszkodowanego (Victim Rescue)

W zadaniu należy przeciągnąć tyłem manekina o wadze 80 kg na dystansie 30 m. Niesienie manekina na rękach lub przez ramię jest niedozwolone. Nie można trzymać manekina za ubranie, kończyny czy elementy wyposażenia. Czas zostaje zatrzymany gdy zawodnik i manekin przekroczą linię mety. Stopy manekina muszą w całości przekroczyć linię mety.

Sztafeta (Relay)

Zadanie 1: Wejście na wieżę (Stair Climb)

Pierwszym zadaniem jest wejście na wieżę z pakietem wężowym (High Rise Pack) ważącym 19 kg. Pakiet ten należy wnosić trzymając na “zewnętrznym” ramieniu. Po wniesieniu musi być w całości umieszczony w przeznaczonym do tego pojemniku na szczycie wieży. Wąż musi pozostać na platformie (po odłożeniu nie może spaść), w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Podczas wejścia trzeba używać poręczy i można pokonywać kilka stopni jednocześnie. Podczas zejścia trzeba korzystać z poręczy i pokonać wszystkie stopnie. Pominięcie stopnia będzie skutkowało 2 sekundową karą za każdy pominięty stopień. Zawodnik nr 1 trzyma pałeczkę do sztafety w ręce z pakietem wężowym. Drugi zawodnik jest już na wieży i czeka na przyjęcie pałeczki. Pałeczka może być przekazana dopiero w momencie gdy przynajmniej jedna stopa zawodnika nr 1 dotarła na ostatni podest i pakiet wężowy został prawidłowo umieszczony w pojemniku.

Zadanie 2: Wciąganie pakietu wężowego (Hose Hoist)

Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg pakietu wężowego przy pomocy liny o średnicy ok 15 mm. Wciągnięty na szczyt wieży pakiet należy umieścić w specjalnym pojemniku. W przypadku spadnięcia pakietu z platformy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Nie można podnosić ponownie pakietu, który spadł z wieży. Zawodnicy poniżej 170cm wzrostu mogą, podczas wciągania pakietu wężowego stawać na pakiecie wężowym, który wnieśli. Po wciągnięciu pakietu wężowego na wieżę i umieszczeniu go w odpowiedni sposób w pojemniku zawodnik nr 2 może kontynuować zejście z wieży lub przekazać pałeczkę zawodnikowi nr 1. W przypadku przekazywania pałeczki zawodnik nr 1 musi mieć przynajmniej 1 stopę na najwyższej platformie wieży.

Zadanie 3: Zejście z wieży (Descending the Tower)

Zawodnik schodzący z wieży musi korzystać z poręczy i pokonać wszystkie stopnie. Pałeczka może być przekazana dopiero w momencie, gdy obie stopy zawodnika będą znajdowały się na ziemi (torze). Przekazania nie można dokonać gdy zawodnik wykonujący zadanie 4 znajduje się na maszynie z ciężarem. Wymiana pałeczki musi być wykonana z ręki do ręki (bez rzucania) i być widoczna dla sędziów.

Zadanie 4: Wejście siłowe (Forcible Entry)

Zadanie polega na przesunięciu ciężaru przy pomocy 4 kg młota. Ciężar należy przesunąć do momentu zobaczenia na suwnicy naklejki oznaczającej zakończenie zadania. Po przesunięciu należy odłożyć młot tak, żeby znajdował się na wyznaczonym obszarze o wymiarach 1.2 x 1.2 metra. Zawodnik podczas wykonywania zadania odkłada pałeczkę obok maszyny. Po zakończeniu zadania zawodnik musi podnieść pałeczkę i przekazać zawodnikowi wykonującemu kolejne zadanie.

Zadanie 5: Bieg (Run)

Zadaniem jest jak najszybsze przebiegnięcie lub przejście slalomu na dystansie 42.5 m do napełnionej linii wężowej zakończonej prądownicą. Jeśli zawodnik przekazuje pałeczkę przy prądownicy, to zawodnik oczekujący na przekazanie nie może dotykać prądownicy przed przyjęciem pałeczki.

Zadanie 6: Przeciąganie węża (Hose Advance)

Po ukończeniu slalomu należy chwycić prądownicę i przeciągnąć napełniony odcinek węża na odległość 22.8 m. Po przekroczeniu bramki ustawionej na 22.8 m należy otworzyć prądownicę i przy pomocy strumienia wody strącić cel. Następnie należy zamknąć prądownicę i odłożyć na ziemię. W przypadku niezamknięcia prądownicy należy wrócić i ją zamknąć zanim przekaże pałeczkę kolejnemu zawodnikowi. Niewykonanie tego skutkuje 5 sekundową karą.

Zadanie 7: Ratowanie poszkodowanego (Victim Rescue)

W zadaniu należy przeciągnąć tyłem manekina o wadze 80 kg na dystansie 30 m. Niesienie manekina na rękach lub przez ramię jest niedozwolone. Nie można trzymać manekina za ubranie, kończyny czy elementy wyposażenia. Czas zostaje zatrzymany gdy zawodnik i manekin przekroczą linię mety. Stopy manekina muszą w całości przekroczyć linię mety. Linię mety ma przekroczyć tylko zawodnik z manekinem. Pozostali członkowie sztafety muszą zatrzymać się najpóźniej przy ostatnim hydrancie. Niezastosowanie się do tej regułu skutkowac będzie 2 sekundową karą.

Zestawienie kar

Przewinienie Kara
False Start (Start zanim sędzia startowy powie START) 2 sekundy
Niewłaściwie umieszczony pakiet wężowy po wniesieniu na wieżę 2 sekundy
Niewłaściwie umieszczony pakiet wężowy po wciągnięciu na wieżę 2 sekundy
Upadek z wieży któregokolwiek z pakietów wężowych (wnoszony lub wciągany) Dyskwalifikacja
Opuszczenie jakiegokolwiek stopnia schodów podczas zbiegania z wieży 2 sekundy za każdy pominięty stopień
Niedokończenie przesuwania ciężaru młotkiem na Force Machine 2 sekundy na każde 2,5cm
Niewłaściwe odłożenie młota - brak kontaktu młota z wyznaczoną strefą 2 sekundy
Pominięcie hydrantu / pachołka 5 sekund za każdy hydrant
Przewrócenie hydrantu/pachołka 2 sekundy / hydrant
Niestrącenie celu strumieniem wody 2 sekundy
Niedociągnięcie węża do bramki/drzwi 2 sekundy
Niezamknięcie prądownicy 5 sekund
Przeszkadzanie innemu zawodnikowi 5 sekund
Rzucanie manekinem 2 sekundy
Próba oszukania pomiaru czasu 10 sekund lub dyskwalifikacja - decyduje sędzia na torze.
Niesportowe zachowanie - np. rzucanie sprzętem, oszukiwanie, faulowanie, niecenzuralny język, podważanie decyzji sędziego 10 sekund lub dyskwalifikacja - decyduje sędzia na torze.
Niewłaściwie założone umundurowanie 2 sekundy

Dodatkowe kary w biegach sztafetowych

Przewinienie Kara
Niewłaściwa wymiana pałeczki ( inaczej niż uchwyt-uchwyt) 2 sekundy
Niewykonanie zadania przed wymianą pałeczki 2 sekundy
Spadnięcie pałeczki z wieży (kwalifikacje) 10 sekund
Spadnięcie pałeczki z wieży (rundy eliminacyjne) Dyskwalifikacja
Dotykanie sprzętu przed wymianą pałeczki (lina, młot, prądownica, manekin) 2 sekundy
Trzymanie pałeczki w ustach Dyskwalifikacja
Niewłaściwie założone umundurowanie 2 sekundy

Dodatkowe kary dla tandemów

Przewinienie Kara
Nieprawidłowe założenie aparatu OUO 2 seconds / pasek
Aparat OUO musi być przekazany na torze (nie można zdejmować podczas zbiegania z wieży) 2 sekundy za każdy stopień
Zbyt wczesne zdjęcie aparatu OUO 2 second
Niewłaściwa wymiana butli Dyskwalifikacja
Niezabezpieczenie butli 2 sekundy
Wymiana butli poza strefą 2 sekundy
Niewłaściwie założone umundurowanie 2 sekundy

Dodatkowe informacje

Powyższy regulamin rozgrywania poszczególnych konkurencji oraz opisy zadań w każdej z znich są tłumaczeniem oryginalnego regulaminu dostępnego na stronie: https://firefit.com/ . Jak ktoś ma jakieś wątpliwości co to przebiegu konkurencji może sobie sprawdzić jak jest to opisane w oryginalnych regułach.

Patronat nad Mistrzostwami

Komendant Główny PSP
Prezydent Miasta Torunia
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Termin

10.06.2021 | 11:00 - 20:00

11.06.2021 | 10:00 - 18:00

Miejsce

ul. Rynek Nowimiejski 1
87 - 100 Toruń

Napisz do nas

tfapoland@gmail.com

CHCESZ ZOSTAĆ SPONOSREM

Napisz

sponsorzy@tfa-poland.pl